aspiration - web photography
b ế n .t h ơ . .


bến mơ
em đến nơi này
khung trời nắng ấm đong đầy quê hương

thuyền thơ mấy nhịp sóng
vương
bước chân ly khách luyến thương
một thời

về đan mộng ước chơi vơi
tiếng lòng viễn xứ buông lơi
ngậm ngùi

Sài Gòn muôn thuở ngọt bùi
thiết tha cạn tỏ
buồn vui
ấm nồng

Bên đây sông núi bạc lòng
Nghe tình hội ngộ trên dòng sông mây...


m â y t r ắ n g - b v