thu_vàng - Nguyễn Khoa Hội


.. .

lá thở
tháng mười
lá thở vội
gió theo mây về
đông thổi mạnh
ta
lìa cành.


chiều cuối Thu ở NH
thu, lá vỡ
rừng bung, vào gió,
gió bay cao
mây lấm tấm, bụi vàng
thu, nắng nhạt
đậu nhờ màu trên lá
hực chút, vàng,
thu hắt
cuối mùa

quên.


quét sân
sáng ra quét lá sau vườn
thấy con sâu nhỏ trên đường rong chơi
tôi ngừng, đứng lặng hoài lâu
tỉnh ra thấy lá vàng rơi quanh mình


Nguyễn Tư Phương