chân_niệm - Giangb ê n .d ò n g .t ị n h .đ ộ .


có khi đứng nhìn sau lưng, trước mặt
như đứng bên ngoài những sắp đặt vây quanh.

thấy người bên kia sông
mặc áo phù danh,
đan mây lành thành vân kiều ngũ sắc.
và dắt ta qua.

hỏi người từ đâu đến?
người chỉ đất, trời, và chỉ con tim.
rồi cùng đứng lặng im nghe tim mình đập.

ta muốn đi tìm Phật. người bảo: Phật, là hư!
rồi mặc áo thiền sư. mà bảo: hư, là thật!

ta cầu phép lạ trường sinh,
người cho cuốn kinh trân cổ.
ta tìm thiên thư, bửu bối
người cho túi vải càn khôn.
rằng: về đi, nhân duyên đã hết!

chợp mắt. thấy mình về lại chốn cũ.
ngó lại sau lưng, người đã mất tích.
giỡ cuốn kinh, đọc toàn giấy trắng.
mở túi vải, vốn chỉ rỗng không.

chợt hiểu ra. ngó xuống chân,
thấy mình đứng giữa một giòng sông.


n p n