onthewaytothemarket - tranh Quan Tho













n h ớ .a o .q u ê .



Viễn xứ phồn hoa vẫn nhớ nhà
Nhìn về quê cũ hết can qua
Mây buồn mắt biếc mày chau lệ
Đất nhớ thân gầy dạ xót xa
Vẫn biết ao xưa giờ giá lạnh
Cho dù quán nhỏ tối mau qua
Cố hương đâu dễ vào quên lãng
Những muốn thăm ao tuổi đã già...



B í c h L i n h K h a